Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPDolny ŚląskUE flaga

Wskazówki do prawidłowej realizacji projektów OZE

Wskazówki do prawidłowej realizacji projektów OZE:

1) zakończenie realizacji do 31.05.2019

Formalnie przez zakończenie realizacji rozumie się ostatni wystawiony dokument przez wykonawcę tj. ostatnią fakturę lub protokół odbioru.

U niektórych osób, występowały zapisy w umowach, polegające na tym że ostatnia płatność miała być dopiero po podłączeniu instalacji przez Zakład Energetyczny. To jest ryzykowny zapis ! My nie wymagamy podłączenia instalacji do sieci aby wypłacić Grant. Obowiązek podłączenia i uruchomienia instalacji wiąże się z koniecznością wypracowania wskaźników produkcji. Obowiązek ten jest zabezpieczany wekslem.

2) prawidłowe oznaczenie instalacji

Każda lokalizacja objęta projektem musi zostać oznaczona poprzez zawieszenie tabliczki informacyjnej w widocznym miejscu tj. na fasadzie budynku od strony wejściowej lub na ogrodzeniu od strony wejściowej wg. wzoru:

https://oze.zawonia.pl/pliki/tablica-ue-oze

Zgodnie z ostatnio otrzymaną zgodą z DIP, dopuszcza się minimalny rozmiar tabliczki odpowiadający formatowi A4.

Co istotne oznaczenie to nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może występować na fakturze za samą instalację.

3) dokumentacja powykonawcza

Zakres dokumentacji projektowej, którą winien dostarczyć Państwu instalator był opisany we wzorze udostępnionych Państwu zapytań ofertowych. Jest on zapisany w zał. nr 2 do regulaminu (pobierz wytyczne technologiczne). W stosunku do instalacji fotowoltaicznych określa go pkt. 2.1. zaś w stosunku do pomp ciepła pkt. 3.1.

4) dokumentacja zdjęciowa

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować także zdjęcie modułów zamontowanych na dachu, zdjęcie falownika i rozdzielni PV, zdjęcie pompy ciepła (jeśli dotyczy) oraz zdjęcie zamontowanej tabliczki UE (jako odrębne pliki zamieszczane na karcie projektu).

5) pomiary powykonawcze i protokół rozruchu

Po zakończeniu instalacji, Wykonawca winien zostawić Państwu protokół pomiarów powykonawczych / protokół rozruchu potwierdzający prawidłowe działanie instalacji po uruchomieniu. Instalacje fotowoltaiczne po pierwszym uruchomieniu i zaprogramowaniu falownika należy wyłączyć w oczekiwaniu na wymianę licznika. Czasami dokument ten jest elementem protokołu odbioru.

6) protokół odbioru

Protokół odbioru powinien być podpisany przez instalatora z certyfikatem UDT OZE wydawanym odpowiednio instalatorom fotowoltaiki i pomp ciepła. Urząd Dozoru Technicznego publikuje listę certyfikatów:

https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=1021

7) załączniki do Wniosku o refundację

Wraz z Wnioskiem o Refundację składanym w wersji papierowej wymagane będzie złożenie w wersji papierowej:

a) w oryginale: opłacona(e) faktura(y) za dostawę i montaż instalacji OZE - (zostanie opisany zeskanowany i zwrócony)

b) w oryginale: podpisany cyfrowo przez Inspektora Technicznego Protokół Prawidłowej Realizacji Projektu (generowany i wysyłany na adres email wraz z Wnioskiem o Refundację)

oraz podpisanych za zgodność z oryginałem kopii niniejszych dokumentów:

c) dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP)

Dowód zapłaty nie jest wymagany w przypadku, gdy na dowodzie księgowym widnieje adnotacja świadcząca o tym, że zapłata została uiszczona gotówką (wskazanie gotówki jako sposobu zapłaty nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności z faktury. Na fakturze musi się znaleźć określenie typu „Zapłacono” wraz z określeniem wartości lub „do zapłaty 0,00 zł”. Dopuszcza się także umieszczenie przez sprzedawcę w momencie uiszczenia zapłaty pieczątki „Zapłacono gotówką”).

d) protokół odbioru (z podpisem certyfikowanego instalatora OZE)

e) umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami

f) dokumentów w zakresie wyboru wykonawcy (notatka z wyboru wykonawcy wraz z ofertami)

g) umowy na podłączenie do sieci wraz z aneksem prosumenckim prosumenckim lub potwierdzeniem / oświadczeniem o zgłoszeniu/a mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Chodzi o umowę kompleksową na zakup energii i świadczenie usługi dystrybucji kopię swojej umowy można otrzymać dzwoniąc na infolinię.
Aneks prosumencki jest wysyłany przez Zakład Energetyczny do 30 dni od wysłania Zgłoszenia.
Jeśli Zakład Energetyczny jeszcze nie wysłał aneksu prosumenckiego, należy złożyć potwierdzenie wysłania zgłoszenia lub oświadczenie o wysłaniu zgłoszenia mikroinstalacji - w takim wypadku czas na uzupełnienie aneksu to 2 miesiące.