Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPDolny ŚląskUE flaga

Odnawialne Źródła Energii w gminie Zawonia - aktualności

Przedź do sekcji:

1. Komunikaty / aktualności

2. Informacje o projekcie

3. Regulamin i wzór Wniosku o Grant

 

 

 

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 29-05-2019 r

Zakończenie naboru uzupełniającego (przejdź).

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 08-04-2019 r

Przedłużenie naboru uzupełniającego do odwołania (przejdź).

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 02-04-2019 r

Przedłużenie naboru uzupełniającego do dnia 09.04.2019 (przejdź).

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 25-03-2019 r

Rozpoczęcie naboru uzupełniającego (przejdź).

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 22-03-2019 r

Aktualizacja zał. nr 2 do Regulaminu:

 • doprecyzowanie pkt. "3.2    Wymagania techniczne wobec instalacji pompy ciepła" lit. e). Aktualne brzmienie:

"e) zestaw wyposażony w datalogger lub urządzenia pomiarowe umożliwiające co najmniej lokalny odczyt lub wyliczenie parametrów pracy instalacji w tym chwilową moc, temperatury na wejściu i wyjściu oraz minimalną produkcję energii od uruchomienia instalacji."

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 21-03-2019 r

Publikacja Regulaminu Naboru Uzupełniającego, który będzie prowadzony w dniach 25.03-02.04.2019.

=============================================

 

KOMUNIKAT z dnia 15-03-2019 r

Aktualizacja zał. nr 2 do Regulaminu :

 • w zakresie formatu tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu ze środków UE - dopuszczono minimalny rozmiar odpowiadający formatowi A4.
 • w przypadku instalacji jednofazowych zmieniono maksymalną moc instalacji PV z 3 kWp na moc odpowiadającą aktualnej IRIESD

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 20-02-2019 r

Aktualizacja regulaminu oraz wzoru umowy grantowej.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 22-01-2019 r

Opublikowano:

Umowa Grantowa określa wszystkie warunki realizacji projektu oraz obowiązki Grantobiorcy. W szczególności w umowie Grantowej określa się dane finansowe oraz dane dotyczące mocy instalacji i produkcji energii, które Grantobiorca zobowiązuje się wypracowywać.

Produkcja energii jest kluczowym wskaźnikiem i powinna wynikać z symulacji energetycznej dostarczanej przez Wykonawcę instalacji.

Umowy są generowane i drukowane przez Grantodawcę (Gminę). Podpisywanie Umowy Grantowej realizowane jest po wysłaniu zaproszenia przez Grantodawcę po uprzednim załączeniu do systemu dokumentów z wyboru Wykonawcy. Część z Państwa ma jeszcze nieuzupełnione niektóre pola na swoim profilu - w ciągu kilku dni wyślemy każdemu indywidualną instrukcję.

Zakres aktualizacji obejmował uszczegółowienie sposobu oznakowania miejsca instalacji oraz dodanie wymogu posiadania przez firmę wykonawczą certyfikatu instalatora OZE wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Wytycznymi nakładanymi przez Jednostkę Pośredniczącą na Grantodawcę.

Dodatkowo zaktualizowano minimalne wymogi techniczne oraz wymogi dotyczące miejsc montażu, poprzez usunięcie części zapisów ograniczających zakres dostępnych urządzeń i możliwości realizacji montażów.

 • Zaktualizowany Regulamin w zakresie wymogu wyciągu z konta bankowego

Zakres aktualizacji obejmował usunięcie obowiązku przedkładania wydruku z konta bankowego lub promesy kredytowej. Tym samym zdejmuje się ten obowiązek ze wszystkich Grantobiorców.

Zgodnie z oświadczeniami ze złożonego Wniosku Grant, Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji z wyboru wykonawcy instalacji obejmującej co najmniej specyfikację techniczną (z której powinna wynikać moc instalacji oraz roczna produkcja energii), harmonogramu realizacji projektu (co najmniej data realizacji już ujęta w zapytaniu ofertowym), notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku (notatka z wyboru wykonawcy).

Skan (lub czytelne zdjęcie) dokumentów z wyboru wykonawcy powinien zostać załączony do systemu na konto użytkownika w części "Załączniki Wnioskodawcy" przed podpisaniem umowy.

=============================================

Aktualizacja 03.10.2018: opublikowano aktualne listy z uwzględnieniem naboru dodatkowego. Przejdź do wyników.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 13-09-2018 r

W związku z niewyczerpaniem się puli dostępnych Grantów, Gmina Zawonia wznawia od 14.09.2018 nabór Wniosków w trybie ciągłym aż do odwołania bądź wyczerpania się dostępnej puli.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 12-09-2018 r

Opublikowano Wyniki naboru Wniosków o Grant przyjmowanych do 10.09.2018. Przejdź do wyników.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 27-08-2018 r

Opublikowano wzór Wniosku o Grant wraz z Załącznikami. Przejdź do wzoru Wniosku.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 22-08-2018 r

Opublikowano zaktulizowany Regulamin wraz z załącznikami. Przejdź do Regulaminu.

Zmiany: dodano litery f) i g) w rozdziale 2.2:

"f) Potencjalny Grantobiorca występuje jako płatnik na fakturze za energię elektryczną w ramach Umowy Kompleksowej na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji lub uzyska przedmiotowy status najpóźniej do dnia 31.12.2018

g) budynek jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego lub w przypadku budynków w budowie, dla których nie dokonano jeszcze odbiorów, uzyskany zostanie statusu legalnego użytkowania (zgonie z prawem budowlanym) tj. co najmniej pozwolenie na użytkowanie (odbiór częściowy) najpóźniej do dnia 31.12.2018"

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 20-08-2018 r

W związku z odpowiedzią Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie aktualizacji Regulaminu Konkursu Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie konkursu wg. poniższego harmonogramu:

 • 27.08.2018 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń elektronicznych (menu "Wyślij Zgłoszenie") dla pierwszej tury zgłoszeń

  • wysłanie zgłoszenia elektronicznego jest obligatoryjne dla dalszego uczestnictwa w kolejnych etapach naboru

  • uruchomienie kolejnych tur dla zgłoszeń wysyłanych po tym terminie (lista rezerwowa) będzie uwarunkowane od dostępności środków

 • do 02.09.2018 - analiza zgłoszeń przez doradcę energetycznego i wysyłanie mieszkańcom propozycji doboru instalacji do zapotrzebowania energetycznego

  • wszelkie powiadomienia są wysyłane wyłącznie przez stronę oze.zawonia.pl - doradcy energetyczni nie przychodzą do mieszkańców

  • po akceptacji proponowanego zestawu OZE zostanie wysłane powiadomienie o możliwości pobrania i wydrukowania Wniosku o Przyznanie Grantu

 • 04.09.2018 (wtorek) - rozpoczęcie przyjmowania wydrukowanych Wniosków o Przyznanie Grantu wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy

  • liczy się kolejność złożenia zgłoszenia na biurze podawczym

 • 10.09.2018 - zakończenie przyjmowania Wniosków o Przyznanie Grantu

  • Wnioski składane po terminie trafiają na listę rezerwową

 • 17.09.2018 - planowane zakończenie analizy poprawności formalnej i rozpoczęcie wizji lokalnych przez audytora

  • dane audytora zostaną wysłane na zarejestrowany adres email

  • audytor weryfikuje stan techniczny budynku wskazanego jako miejsce montażu i wykonuje dokumentację zdjęciową oraz pomiary pod zaprojektowanie instalacji

 • Opracowanie projektów koncepcyjnych

  • w oparciu o wykonane pomiary wykonywany jest projekt koncepcyjny (rozłożenie instalacji na dachu / gruncie / w budynku)

  • projekt jest opracowywany bezkosztowo dla mieszkańców zakwalifikowanych na listę podstawową (nie dotyczy listy rezerwowej)

 • Wybór wykonawcy

  • w oparciu o opracowaną specyfikację definiującą minimalne wymagane parametry energetyczne mieszkaniec wybiera wykonawcę instalacji wg. dodatkowych instrukcji / wskazówek, które zostaną przesłane mieszkańcom

 • Podpisanie Umowy o Przekazanie Grantu

 • Realizacja inwestycji

 • Złożenie Wniosku o Refundację i rozliczenie Grantu

Szczegółowe informacje będą publikowane w miarę przechodzenia do kolejnych etapów realizacji oraz na zarejestrowane adresy email uczestników projektu.

=============================================

KOMUNIKAT z dnia 27-06-2018 r

W związku z koniecznością aktualizacji Regulaminu konkursu, który musi zostać zatwierdzony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP)  i przedłużającą się procedurą jego zatwierdzenia, ogłaszamy, że w dn. 01.07.2018 wznowione zostanie zbieranie kwestionariuszy energetycznych. Kolejność wysłania kwestionariusza nie będzie miała znaczenia na kwalifikację w konkursie.

Uwaga !

W dniu 01.07.2018 nie startuje konkurs z decydującą kolejnością zgłoszeń. Data rozpoczęcia konkursu oraz warunki naboru zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na niniejszej stronie po zaakceptowaniu Regulaminu przez DIP oraz wysłane w odrębnej wiadomości do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

=============================================

Nasz projekt został skierowany do dofinansowania !

W wyniku naszych działań w procedurze odwoławczej, dzięki którym uzyskaliśmy dodatkowe dwa punkty oraz przesunięciu dodatkowych środków dla konkursu 3.1c nasz projekt będzie realizowany.

Zapraszamy mieszkańców budynków jednorodzinnych do udziału w projekcie polegającym na montażu mikroinstalacji OZE z dotacją do 85%.

Budynek jednorodzinny jest definiowany wg. Prawa Budowlanego: "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku.

Każdorazowo instalacje będą dobierane do rocznego zużycia energii elektrycznej wg. informacji wprowadzonych w zgłoszeniu elektronicznym. Co do zasady energia z instalacji nie jest energią na sprzedaż, tylko na potrzeby własne. Przewiduje się systemu fotowoltaiczne bez akumulatorów oraz zestawy: instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła.

Przewiduje się realizację trzech rodzajów instalacji:

a) sama instalacja fotowoltaiczna

(zestaw typu "on-grid" - przyłączony do sieci, pracujący w systemie "opustów" bez akumulatorów).

b) instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU)

Dodatkowe informacje techniczne o instalacjach fotowoltaicznych (PV):

1. Zapoznaj się z informacjami o planowanej instalacji (pobierz)  lub przeczytaj informacje zamieszczone w dziale PV Wiki

=============================================

Informacje o Projekcie

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z OZE oraz redukcja emisji CO2 i niskiej emisji poprzez montaż mikroinstalacji OZE obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczne (on-grid, z możliwością oddawania nadwyżek energii do sieci) oraz pompy ciepła.

Wartość projektu: 3 760 266,10 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 181 594,46 zł
Źródła finansowania: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Zawonia, Gmina Trzebnica, Grantobiorcy
Poziom dofinansowania: granty: 85%, wydatki okołoprojektowe: 79%
Wkład własny grantobiorcy: 15% wydatków kwalifikowalnych
Okres realizacji umowy o powierzenie grantu: 2019 (dokładne przedziały zależne od dat podpisywania umów z Grantobiorcami)

Efekty realizacji projektu:
Efekt rzeczowy i energetyczny:

a) Gmina Zawonia:
liczba instalacji PV 101
liczba pomp ciepła 26
sumaryczna moc instalacji PV 388 kWe
sumaryczna moc pomp ciepła 65 kWt

b) Gmina Trzebnica:
liczba instalacji PV 60
liczba pomp ciepła 30
sumaryczna moc instalacji PV 267,80 kWe
sumaryczna moc pomp ciepła 170,00 kWt

Efekt ekologiczny / redukcja emisji w projekcie:
Roczna produkcja energii z OZE: 661,08 Mwhe+t
Uniknięta emisja CO2: 442,41 Mg / rok

=============================================

Regulamin i wzór Wniosku o Grant